hero

Portfolio Careers

Explore exciting roles in nature tech at Superorganism
Superorganism

Vedoucí směny/Shift Leader (f/m/d)

Planet A Foods

Planet A Foods

pilsen, czechia
Posted on Thursday, December 14, 2023
Your mission

Ve společnosti Planet A Foods chceme změnit potravinářský průmysl a chránit planetu, kterou milujeme. Věříme, že vytváření lepších potravinových ingrediencí zdokonalováním staleté technologie fermentace vede ke zdravějším alternativám pro nás všechny a může ušetřit až 500 Mt CO2 ročně.
Náš první produkt? Mňamózní čokoláda! Vytvořili jsme první 100% čokoládu na světě bez kakaa s názvem Nocoa. Naše čokoláda Nocoa má úžasnou chuť s pevným lusknutím a hladkým rozpouštěním i praženými tóny a jemnou sladkostí. Navíc je zcela přírodní, bezlepková, veganská a vyrobená pouze ze sedmi ingrediencí. Nocoa nepřináší pouze chuť a přirozenost. Je také šetrná k planetě díky dechberoucí nízké uhlíkové a vodní stopě a navíc zcela zmírňuje odlesňování a dětské otroctví!
Na naší cestě za ochranou planety A hledáme vedoucího směny, který bude hrát klíčovou roli v našem výrobním procesu, zajišťovat hladký chod zařízení a výrobu vysoce kvalitní čokolády bez kakaa.

Vaše úkoly ve společnosti Planet A Foods:

 • Dohlížet na výrobní proces Nocoa a koordinovat jej, zajišťovat efektivní a včasnou výrobu.
 • Zpracovávat přírodní suroviny pomocí provozních jednotek, jako jsou válcové mlýnky, podle standardních postupů a receptur.
 • Přijímat, kontrolovat a odebírat vzorky surovin v kontrolovaném prostředí a okamžitě hlásit případné závady.
 • Udržovat čistotu, pořádek a bezpečnost na pracovišti, dodržovat hygienické a bezpečnostní protokoly.
 • Připravovat šarže materiálů podle specifikací objednávky a požadavků na bezpečnost potravin.
 • Přesně zaznamenávat a dokumentovat údaje do šaržových listů, výrobních deníků, záznamů o hmotnosti, listů pro detekci kovů a dalších dokumentů souvisejících s procesem.
 • Odebírat vzorky výrobků pro účely kontroly kvality.
 • Zajišťovat zásobování strojů obalovými materiály a etiketami.
 • Provádět kontroly strojů, upravovat jejich nastavení a podle potřeby provádět kontroly hmotnosti.
 • Pomáhat při řešení problémů ve výrobě a neprodleně je řešit.
 • Podporovat hladký chod výrobní linky řešením případných provozních problémů.

________________________________________________________

At Planet A Foods, we want to revolutionize the food industry to protect the planet we love. We believe that creating better food ingredients, done by perfecting centuries-old fermentation technology, leads to healthier alternatives for us all and can save up to 500 Mt of CO2 per year.

Our first product? Yummy chocolate! We created the world’s first 100% cocoa-free chocolate called Nocoa. Our Nocoa tastes amazing with a solid snap and smooth melt as well as roasty notes and a subtle sweetness. In addition it is completely natural, gluten-free, vegan and made with only seven ingredients. Nocoa doesn’t only deliver on taste and naturalness. It is also kind to the planet with a breathtaking low carbon and water footprint, plus a complete mitigation of deforestation and child slavery!

On our journey to protect our Planet A, we are looking for a Shift Leader that will play a crucial role in our production process, ensuring the smooth operation of equipment and the production of high-quality cocoa-free chocolates.

Your tasks at Planet A Foods:


 • Supervise and coordinate the production process of Nocoa, ensuring efficient and timely production.

 • Process natural ingredients using operation units like roller grinders, following standard procedures and recipes.

 • Receive, check, and sample raw materials within a controlled environment, reporting any faults immediately.

 • Maintain a clean, organized, and safe work area, adhering to sanitation and safety protocols.

 • Prepare batch materials according to order specifications and food safety requirements.

 • Record and document data accurately on batch sheets, production logs, weights records, metal detection sheets, and other process-related documents.

 • Take samples of products for quality control purposes.

 • Ensure machines are supplied with packaging materials and labels.

 • Conduct machine checks, adjust settings, and perform weight checks as necessary.

 • Assist in troubleshooting production issues and resolving them promptly.

 • Support the smooth running of the production line by addressing any operational challenges.

Your profile
 • Fyzická odolnost a schopnost vykonávat manuální práce ve výrobním prostředí.

 • Technická znalost operačních jednotek v rámci výrobního procesu.

 • Spolehlivost a přesnost při provádění úkolů a vedení záznamů.

 • Vášeň pro potraviny a znalost předpisů o bezpečnosti potravin.

 • Silné schopnosti týmové práce a schopnost efektivně spolupracovat s kolegy.

 • Přizpůsobivost a ochota učit se v dynamickém pracovním prostředí.

 • Znalost českého, anglického nebo německého jazyka; znalost více jazyků je výhodou.

 • Zkušenosti z prostředí potravinářské výroby jsou výhodou.

 • Zkušenosti nebo vzdělání v oblasti strojní a elektroúdržby jsou výhodou.

 • Vyučení v oboru elektroniky splňující požadavky Vyhlášky 50 Paragraf 6 nebo vyšší (zákon z roku 1978) je výhodou.

____________________________________________________________________________________

 • Physical resilience and ability to perform manual tasks in a production environment.

 • Technical understanding of operation units within the production process.

 • Reliability and accuracy in carrying out tasks and maintaining records.

 • Passion for food and knowledge of food safety regulations.

 • Strong teamwork skills and the ability to collaborate effectively with colleagues.

 • Adaptability and willingness to learn in a dynamic work environment.

 • Proficiency in Czech, English, or German; knowledge of multiple languages is a plus.

 • Experience in a food manufacturing environment is a plus.

 • Experience or education in mechanical and electric maintenance is a plus.

 • Electronics training, complying with Vyhláška 50 Paragraf 6 or higher (law from 1978), is a plus.

How we hire at Planet A Foods

Jak najímáme zaměstnance ve společnosti Planet A Foods

Společnost Planet A Foods se zavázala k dodržování našich hodnot v celém našem podnikání.

V oblasti náboru a přijímání zaměstnanců to znamená, že jsme nejen zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi, ale také proaktivně zavádíme spravedlnost a rovnost do inkluzivního procesu náboru a přijímání zaměstnanců:

 • Vážíme si znalostí, zkušeností a dovedností, které jednotlivci přinášejí na základě své identity, životních zkušeností a zázemí. Chceme, aby lidé do práce přinášeli své plné já, a jako globální společnost chceme odrážet svět. Náš úspěch závisí na talentovaných jednotlivcích, kteří sdílejí naši vášeň a přinášejí inovace a poznatky, které vycházejí z jejich různých perspektiv, a pomáhají nám pracovat jako jeden tým při plnění ambiciózních cílů globální strategie.

 • Náš nábor je inkluzivní. Přijímáme špičkové talenty, kteří odrážejí rozmanitost světa a globálního trhu, na kterém žijeme. Provádíme promyšlený a cílevědomý nábor, který do společnosti Planet A Foods přivádí uchazeče, kteří představují širokou škálu identit, životních zkušeností, zázemí a dovedností.

 • Náš náborový proces je transparentní a důsledný. Máme vysoké standardy pro zajištění jasného postupu, který je důsledně používán u každého kandidáta. Při přijímání lidí neexistují žádná postranní vrátka. Dodržujeme náborový protokol, který zahrnuje a uznává odlišnosti, nikoli je vylučuje.

 • Uvědomujeme si, že jednou z dynamik smysluplné inkluze je vidět, že všichni lidé mohou na našem pracovišti uspět. Víme, že na zastoupení záleží a že naše hodnoty nejsou něčím, o čem jen mluvíme, ale na čem pracujeme. Je to něco, co děláme. Naše hodnoty se musí projevit v tom, kdo pracuje v týmu Planet A Foods, a to na všech úrovních.

Naše hodnoty:

Fellowship

Sdílíme velkou vizi, které lze dosáhnout pouze v týmu. Dáváme přednost tomu, abychom umožnili ostatním uspět, před tím, abychom si hýčkali vlastní ego.

O objevování

Máme otevřené oči, srdce a mysl, jsme zvědaví na objevování, zlepšování a vytváření nových skutečností, které přesahují běžnou praxi.

Vytváření dopadu

Naším cílem je budovat lepší svět. Věda nám leží na srdci a plni nadšení postupujeme na naší cestě.

Prostě to udělej

Raději uděláme mizerný první krok, než abychom stáli na místě nebo se ztráceli v diskusích. Chytrá slova nemají žádnou cenu, pokud je nedoprovází chytré činy.

____________________________________________________________________________________

Planet A Foods is committed to pursuing our values throughout our business.

In the realm of recruitment and hiring, this means that we are not only an Equal Opportunity Employer, but also proactive in embedding fairness and equity into an inclusive recruitment and hiring process:

 • We value the knowledge, expertise, and skills that individuals bring based on their identities, life experiences, and backgrounds. We want people to bring their full selves to work and as a global company, we want to reflect the world. Our success relies on talented individuals who share our passion bringing innovation and insights that stem from their different perspectives to help us work as one team to accomplish ambitious global strategy goals.

 • Our recruitment is inclusive. We recruit top talent that reflect the diversity of the world and global marketplace we inhabit. We conduct deliberate and purposeful recruitment that brings applicants to Planet A Foods that represent a broad range of identities, life experiences, backgrounds, and skill sets.

 • Our hiring process is transparent and consistent. We have high standards for ensuring a clear process is used consistently with every candidate. There are no side doors for bringing in people. We adhere to a hiring protocol that includes and recognizes differences rather than rule them out.

 • We recognize that one of the dynamics of meaningful inclusion is seeing that all people can succeed in our workplace. We know representation matters and that our values are not something we simply talk about, it’s something we work toward. It’s something we do. Our values must show up in who works on the Planet A Foods team, at every level.

Our values:

Fellowship

We share a great vision that can only be achieved as a team. We prefer enabling others to succeed instead of petting our egos.

On Discovery

We keep our eyes, hearts, and minds open, curious to explore, improve and create new realities beyond the ordinary.

Creating impact

We aim at building a better world. Science is at our hearts, and full of passion we progress on our journey.

Just do it

We rather take a lousy first step than standing still or losing ourselves in discussions. Smart words are worth nothing if they are not accompanied by smart actions.

Why us?

Naše hierarchie je plochá a komunikace přímá, což znamená, že fungujeme a učíme se rychle jako tým. Můžete očekávat následující:

Konkurenční plat v rámci oboru

Pravidelné týmové akce

Nápoje a občerstvení zdarma

Jsme zaměstnavatel s rovnými příležitostmi a ceníme si rozmanitosti. Všechny žádosti posuzujeme stejně bez ohledu na rasu, barvu pleti, původ, náboženství, pohlaví, národnost, sexuální orientaci, věk, občanství, rodinný stav, zdravotní postižení nebo genderovou identitu. Důrazně vyzýváme osoby ze skupin tradičně nedostatečně zastoupených v technických oborech, aby se přihlásily.

______________________________

Our hierarchy is flat and communication direct, which means that we operate and learn fast, as a team. You can expect the following:

 • Competitive salary within the industry (incl. stock options)

 • Flexible working hours as we believe in ownership and trust

 • Learning & Development Program for all our team members

 • Regular team events

 • Free drinks & snacks

 • Remote work is possible, your “normal” place to work is our office/ lab (we believe in building a strong culture needs a place where we physically meet and interact)

We are an equal-opportunity employer and value diversity. We consider all applications equally regardless of race, color, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, or gender identity. We strongly encourage individuals from groups traditionally underrepresented in tech to apply, and we can help with immigration.

About us
It’s an audacious, incredibly rewarding mission that we are dedicated to achieving. Planet A Foods is built around the idea that everyone should be able to enjoy just, circular and waste-free food. To that end, we create a family of foods by upcycling clean (local/cruelty-free) ingredients with state-of-the-art biotechnology and flavor science.

Exciting challenges lie ahead — Join us on our mission!